Biography

Document

“He is opened to the variety of music styles and composers ranging from Barocco to Modern Music. He has an impressive brilliant technic, great stage presence and explosive energy!”

Anna Fedorova | 2019 year
Pianist and artistic director of International Chamber Music Festival Ede


“Incredible pianist! He has everything what must to be!”

Andzrej Jasinski | 2020 year
Polish pianist and professor

BIOGRAPHY.

Andrii Dorofeiev was born in Kyiv. He began to study piano art at the age of eight. Graduate of the Kyiv secondary specialized music school named after M. V. Lysenko for gifted children in the class of Tatiana Abajeva and professor at the National Music Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky — Boris Fedorov. At the invitation of Professor Jaroslaw Drzewiecki, he is currently studying at one of the best music academies in Europe — the Music Academy named after Feliks Nowowiejsky in Bydgoszcz (Poland). In 2020 year started studying in a class of Professor Katarzyna-Popowa Zydron. In 2022 year was awarded Bachelor’s degree with graduate work “The use of the form of a concert etude in Ukrainian piano literature on the example of three etudes Op. 8 V. Kosenko”

Regularly plays concerts in the philharmonic halls of Ukraine. He was awarded high prizes at prestigious piano competitions, including the Grand Prix of the 20th piano competition F. Chopin (Ukraine), 2nd prize at the seventh international piano competition in Tbilisi (Georgia). Had a big concert tour in the Netherlands in its best halls in cities such as: The Hague, Ede, Amsterdam. He received the Grand Prix of the XII, XIII XIV International Piano Festival “Bieszczady Without Borders” (Poland), received additional awards and the highest award — Golden Parnas 2019.

In the 2018-2019 season, Andrii recorded four studio discs at the Pomeranian Philharmonic in Bydgoszcz (Poland). The discs cover the most outstanding works of the era of romanticism, neoclassicism and their geniuses: Chopin, Scriabin, Godowsky, and others.

The last of his CDs was Passacaglia by Leopold Godowsky on the theme of F. Schubert’s entry into the Unfinished Symphony. The disc was recorded by one of the leading recording companies in Europe “DUX Recording producers”. This record is historical, because since so far none of the Ukrainian pianists have recorded this work in studio, and there was only one good quality record made by Canadian pianist Mark-Andre Hamelin in 1987.

In 2021 he entered the top 50 pianists in the Masters category at the prestigious international competition Neapolitan Masters Competition, the total number of participants which reached more than 500 pianists. He was invited to the festival: Mimas Music Festival, Musical Arts Madrid. Was awarded scholarships: Euro Arts Academy, Accademia Musicale Europea.

His concerts were held in such prestigious venues as: The National Philharmonic of Ukraine in Kyiv, the Edeshe Concert Hall (Holland), the Arthur Malawski Philharmonic in Rzeszow (Poland), The National Opera of Ukraine in Kyiv , Rotterdam Hall (Netherlands), Splendor Hall (Netherlands) and many others.

He received the best recommendations at master classes from such famous musicians as Anna Fedorova (Ukraine), Martin Epsen (Denmark), Andrzej Yasinsky (Poland), Igor Pilatyuk (Ukraine), Lidia Grichtovuna (Poland), Andrzej Tatarski (Poland), Sergey Osokin (Latvia), Boris Bloch (USA) and others.


“Він відкритий для різноманітних музичних стилів та композиторів, починаючи від Бароко і закінчуючи сучасною музикою. У нього вражаюча, блискуча техніка, чудовий артистизм і вибухова енергія!”

Анна Федорова | 2019 рік.
Піаніст та художній директор Міжнародного музичного фестивалю в Еде, Голандія.


“Неймовірний піаніст! В нього є усе, що необхідно!”

Анджей Ясінський | 2020 рік
Польский піаніст та професор

БІОГРАФІЯ

Андрій Дорофеєв народився у Києві. Почав вивчати фортепіанне мистецтво у віці восьми років. Випускник Київської середньої спеціалізованої музичної школи ім. М.В. Лисенка для обдарованих дітей в класі Тетяни Абаєвої та професора Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського – Бориса Федорова. На запрошення професора Ярослава Джевєцького, зараз навчається в одній з кращих музичних академій Європи – Музичній академії ім. Фелікса Нововейського в Бидгощі (Польща). У 2020 році продовжив своє навчання у класі професорки Катаржини-Попової Зидронь. У 2022 році отримав диплом бакалавра з дипломною роботою «Використання форми концертного етюду в українській фортепіанній літературі на прикладі трьох етюдів соп.8 В. Косенка»

Регулярно має концерти у залах філармоній України. Він був ушанований найвищих премій на престижних конкурсах піаністів, у тому числі Гран-прі 20-го конкурсу піаністів ім. Ф. Шопена (Україна), II премією на сьомому міжнародному конкурсі піаністів у Тбілісі (Грузія). Мав великий концертний тур в Нідерландах в кращих її залах у таких містах, як: Гаага, Еде, Амстердам. Він отримав Гран-прі XII, XIII XIV Міжнародного фортепіанного фестивалю “Бещади без кордонів” (Польща), отримав додаткові відзнаки та найвищу премію – Золотий Парнас 2019.

У сезоні 2018-2019 Андрій записав чотири студійні диски в одній з кращих філармоній світу – Поморська філармонія в Бидгощі (Польща). Диски охоплюють найвидатніші твори епохи романтизму, неокласицизму та їх геніїв: Шопена, Скрябіна, Годовського, інших.

Останнім з його дисків стала Пасакалія Леопольда Годовського на тему вступу до “Незакінченої” симфонії Ф. Шуберта. Диск був записаний одним з лідерів звукозапису у Європі “DUX Recording producers”. Цей запис є історичним, оскільки до цього часу ніхто з українських піаністів не записав цей твір студійно, а існував лише один запис гарної якості, зроблений канадським піаністом Марком-Андре Амленом у 1987 році.

У 2021 році увійшов до топ-50 піаністів у категорії Masters на престижному міжнародному конкурсі Neapolitan Masters Competition, загальна кількість учасників котрого сягала більше 500 осіб. Був запрошений на фестивалі: Mimas Music Festival, Musical Arts Madrid. Був нагороджений стипендіями: Euro Arts Academy, Accademia Musicale Europea.

Його концерти відбувались в таких престижних залах, як: Національна філармонія України в Києві, концертний зал Едеше (Голландія), Національна філармонія в Жешуві (Польща), Національна опера України в Києві, Роттердамський зал (Нідерланди), Splendor Hall (Нідерланди) та багато інших.

Він отримав кращі рекомендації на майстер-класах від таких відомими музикантів, як:Анна Федорова (Україна), Мартін Єпсен (Данія), Анджей Ясинський (Польща), Ігор Пилатюк (Україна), Лідія Гричтовуна (Польща), Анджей Татарський (Польща), Сергій Осокін (Латвія), Борис Блох (США) та інші.